ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ВІЗОВОЇ ПІДТРИМКИ 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ВОРК», ідентифікаційний код юридичної особи: 42641946, опубліковує цей Договір про надання послуг, що у відповідності та у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України є публічним договором, а також у відповідності та у розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України – публічною офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти, на наступних умовах.

 1. Поняття та терміни 

Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – Договір). 

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті (далі – Оферта). 

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. 

Виконавець — власник сайту, суб’єкт підприємницької діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ВОРК», юридична особа, що зареєстрована за адресою: 79007, Львівська обл., місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 118,  ідентифікаційний код юридичної особи: 42641946, в особі директора Гангур Ігоря Володимировича, що діє на підставі Статуту,  та здійснює управління Сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://wework.in.ua/

Замовник — дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує Послуги на умовах даної публічної оферти.

Послуга — діяльність Виконавця, що здійснюється за заявками Замовника, що включає в себе в тому числі, але не виключно, послуги організаційно-технічного, аналітичного та інформаційно-консультативного характеру з питань оформлення візових документів, необхідних для виїзду за кордон для працевлаштування, постійного проживання чи іншої мети. Інформація щодо Послуг розміщується у відповідних розділах на сторінці Сайту із зазначенням назви, вартості та опису Послуги.

Заявка – замовлення Замовника на отримання Послуг, адресоване Виконавцю, яка оформлена і надана Виконавцю за допомогою програмних засобів Сайту або іншим способом.

Сайт — сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою: https://wework.in.ua/.

 1. Акцептування договору

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти договір надання послуг візової підтримки. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників.

2.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Замовником оплати вартості замовлених на Сайті Послуг.

2.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує наступні положення:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

б) Замовник дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Договору, замовлення Послуг, проведення розрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. 

2.4. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовника щодо замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. 

 1. Предмет договору 

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цією Офертою про укладення Договору надання послуг візової підтримки, надати замовлені Замовником Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти Послуги та сплатити їх вартість.

3.2. Зміст Послуг візової підтримки визначається на Сайті щодо кожної Послуги, та включає в себе в тому числі, але не виключно: 

 • надання інформації щодо переліку документів, необхідних для отримання візи іноземної держави та виїзду за кордон;
 • формування пакету документів, необхідних для виїзду за кордон, перевірка документів на їх відповідність нормативним вимогам;
 • надання допомоги в заповненні анкет та аплікаційних форм;
 • організація передачі документів в консульські установи та інші уповноважені органи;
 • сприяння в отриманні страхових та проїзних документів;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг з питань, пов’язаних із виїздом за кордон.

3.3. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право надавати відповідні послуги без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.4. Замовник підтверджує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

 1. Умови надання послуг

4.1. Замовник самостійно здійснює замовлення Послуги на Сайті шляхом обрання відповідної Послуги та натискання кнопки «Подати заявку».

4.2. Для замовлення Послуги Замовнику необхідно надати наступні дані:

 • Ім’я
 • Номер телефону

4.3. Після подання Заявки на Сайті, фахівцем Виконавця по телефону надається інформація Замовнику щодо умов та порядку надання замовлених Послуг.

4.4. Надання Послуг Виконавцем здійснюється за наступних умов:

4.4.1. Внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця плати за надання Послуги відповідно до її вартості, та сплати Замовником інших обов’язкових платежів.  

4.4.2. Надання Замовником Виконавцю оригіналів документів, необхідних для отримання відповідної Послуги, в тому числі документів, що підтверджують його особу, ………………………. та можливості зняти з них копії. 

4.4.3. Надання Замовником інформації, необхідної для отримання замовленої Послуги. 

 1. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний: 

5.1.1. Забезпечити надання Послуг, відповідно до предмету Договору та заявки Замовника. 

5.1.2. Повідомляти Замовникові, за його вимогою, усі відомості про хід виконання цього Договору. 

5.1.3. Відповідати за збереження документів, переданих йому Замовником для надання Послуг. 

5.1.4. Не допускати розголошення конфіденційної особистої інформації та персональних даних Замовника, що стали відомі Виконавцю, при виконанні обов’язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законом та цим Договором. 

5.1.5. Надати Замовнику Послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором. 

5.2. Виконавець має право: 

5.2.1. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, в порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних”. 

5.2.2. Вносити зміни до цього Договору, шляхом публікації їх нової редакції та/або змін до них на Сайті https://wework.in.ua/

5.2.3. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг та отриманням платежів за Договором, без погодження таких дій Виконавця із Замовником. 

5.2.4. Відмовитись від цього Договору без покладення на Виконавця відповідальності за невиконання/неналежне виконання Договору у разі, якщо рішенням консульських установ чи інших уповноважених органів Замовнику буде відмовлено в можливості оформлення та видачі документів з причин, передбачених законодавством, а також у разі виявлення розбіжностей (невідповідностей, неправдивих даних) у відомостях та/або документах, наданих Заявником. При цьому кошти, сплачені Замовником в якості плати за замовлені ним Послуги, не повертаються. 

 1. Права та обов’язки Замовника 

6.1. Замовник зобов’язаний: 

6.1.1. Надати Виконавцю повну і достовірну інформацію та оформлені належним чином документи, що необхідні для виконання зобов’язань за цим Договором, згідно переліку, вказаному на Виконавцем. 

6.1.3. Замовник надає згоду на отримання SMS-інформування та отримання інформаційних повідомлень від Виконавця. 

6.1.4. Повідомити Виконавцеві достовірні відомості про себе 

6.1.5 Перевірити правильність написання своїх персональних даних. 

6.1.6. Внести плату за Послуги Виконавця на умовах 100% передоплати в розмірах, визначених на Сайті Виконавця. 

6.1.7. Прийняти надані відповідно до цього Договору Послуги та особисто підписати в двох екземплярах акт приймання-передачі наданих Виконавцем послуг.

6.2. Замовник має право: 

6.2.1. Отримати Послуги Виконавця у порядку та строки, передбачені цим Договором. 

 1. Порядок розрахунків 

7.1. Вартість Послуг визначається Виконавцем і вказується на Сайті щодо кожної Послуги.

7.2. Надання замовлених Замовником Послуг здійснюється за попередньою оплатою.

7.3. У вартість Послуг не входять витрати, що пов’язані із оплатою послуг поштового зв’язку, послуг візових центрів, консульських зборів чи інших офіційних платежів.   

7.4. Замовник сплачує 100% вартості Послуги, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця, який вказаний на Сайті, грошових коштів у національній валюті України. 

7.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Замовника з умовами даної Оферти про укладення договору.

 1. Відповідальність Сторін 

8.1. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за виникнення затримок у наданні Послуги, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку Виконавця. 

8.2. Виконавець не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих Замовником під час замовлення Послуг. 

8.3. Виконавець не несе відповідальності у разі, якщо рішенням консульських установ чи інших уповноважених органів Замовнику буде відмовлено в можливості оформлення та видачі документів, замовлених відповідно до предмету цього Договору з причин, передбачених законодавством, у тому числі, але не виключно через недостовірність повідомлених Заявником про себе даних або виявлення в них розбіжностей. 

8.4. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, як то: пожежі, стихійне лихо, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, страйки, землетруси, повені, а також внаслідок рішень чи приписів органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, внаслідок яких на сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне чи часткове виконання договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін, в т.ч. неналежне виконання чи затримка виконання обов’язків  органами влади та їх структурними підрозділами, а також підприємств незалежно від форми власності, з діяльністю яких пов’язане виконання своїх зобов’язань та надання послуг з боку Виконавця.

8.5. Замовник несе відповідальність за автентичність наданих ним документів та достовірність повідомлених Виконавцю відомостей. 

 1. Строк дії Договору, внесення змін та припинення Договору

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. 

9.2. Виконавець самостійно визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору. 

9.3. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною. 

9.4. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення. 

9.5. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 9.4 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже внесли оплату за Послуги, сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору. 

 1. Конфіденційність і захист персональних даних

10.1. Під час подання заявки на Сайті Замовник залишає персональні та контактні дані, зазначені в п. 4.2. цього Договору, але не обмежуються ними.

10.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при замовлені Послуг, Замовник дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних. 

10.3. Згода на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, замовлення Послуг, проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, йому відомий і зрозумілий.

10.4. Виконавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються Виконавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

10.5. Замовник зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

10.6. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Замовника або її невідповідністю дійсності.

 1. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

11.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення та інші об’єкти.

11.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

 1. Інші умови

12.1. Укладений згідно даної Публічної оферти договір надання послуг візової підтримки вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.

12.2. Укладений згідно даної Публічної оферти договір надання послуг візової підтримки набирає чинності з моменту повної оплати замовлених Послуг.

12.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.

12.4. Усі спори, що виникають між Замовником та Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Замовник або Виконавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

Oцініть зручність інформації:
2.5 2 оцінки

Дякуємо. Ваш голос враховано.